ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Σεπτέμβριος, 2010

 • 24 Σεπτεμβρίου

  Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

  To Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και βάσει της αριθμ. 28ης/0309-2010 (θέμα 37ο) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, θα διενεργήσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ME ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΑΣΑΝΣΕΡ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΓΒΕΡΙΟΥ 8ε ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Υπηρεσίες συντήρησης Η/Μ …

 • 20 Σεπτεμβρίου

  Ανοικτός διαγωνισμός από την OTE ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. (OTEestate)

  Η OTE ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. (OTEestate) προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για το Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ OTE ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» To αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση κυρίως Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη που περιλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης, για την άρση …

 • 18 Σεπτεμβρίου

  Διαγωνισμός από το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

  To «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα διενεργήσει τον πιο κάτω διαγωνισμό: Τη 18-10-2010, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, και ώρα 10:00 π.μ., δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (27/2010) για ένα (1) χρόνο, προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Διακηρύξεις θα δίνονται με την καταβολή 20 ευρώ κάθε εργάσιμη …

 • 17 Σεπτεμβρίου

  Διακήρυξη από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

  To Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και την απόφαση του Δ.Σ. με αριθμ. 26η/30-06-2010 προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών συντήρησης των τριών ανελκυστήρων στο κτίριο του Ταμείου επί της οδού Λυκούργου 12, όπου στεγάζονται οι …

 • 9 Σεπτεμβρίου

  Ανοιχτός διαγωνισμός από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων Παν/ πόλης Ιωαννίνων», με προϋπολογισμό εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα Ευρώ (179.334,00 €) με το Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. …

 • 1 Σεπτεμβρίου

  Πρόχειρος διαγωνισμός για το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά

  To Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την:  «Ετήσια τακτική συντήρηση (9) εννέα ανελκυστήρων του Νοσοκομείου», που θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τη συντήρηση ανέρχεται στο ποσό των 45.000 ευρώ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης παράδοσης …

Αύγουστος, 2010

 • 26 Αυγούστου

  Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας “Θριάσιο”

  To Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα αναλάβει τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 85.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε οίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». Ημερομηνία: 08/09/2010 ημέρα : ΤΕΤΑΡΤΗ …

 • 12 Αυγούστου

  Διαγωνισμός από την HELEXPO – Ελληνικές Εκθέσεις AE

  Η HELEXPO – Ελληνικές Εκθέσεις AE προκηρύσσει διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για τη συντήρηση των κυλιόμενων κλιμάκων και των ανελκυστήρων του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Αττικής (ΕΣΚΑ), για χρονικό διάστημα δύο ετών (από 17-10-2010 έως 1610-2012), με δικαίωμα παράτασης για άλλον ένα χρόνο. Τελευταία ημερομηνία …

Ιούλιος, 2010

 • 26 Ιουλίου

  Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου “Ανδρέας Παπανδρέου”

  Το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου» διενεργεί Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 03/08/2010, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00 πμ. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα (1) έτος και ο προϋπολογισμός της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται …

 • 23 Ιουλίου

  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Δήμο Βούλας

  Η Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ του Δήμου Βούλας, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ» για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο», με προϋπολογισμό 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Η δημοπρασία θα …