ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Απρίλιος, 2011

 • 14 Απριλίου

  Πρόσκληση από το Δήμος Νεάπολης Συκεών

  Ο Δήμος Νεάπολης Συκεών προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων της πλατείας Γάτσου του Δήμου Νεάπολης Συκεών, προϋπολογισμού 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου έως την 15/04/2011 ημέρα Παρασκευή. Πληροφορίες …

 • 7 Απριλίου

  Ανοιχτός διαγωνισμός από τον ΟΣΕ Α.Ε.

  Ο ΟΣΕ Α.Ε., διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ME ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 49 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ME ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 3 ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 93.902,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. και 115.499,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και …

 • 6 Απριλίου

  Πρόχειρος διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας

  To Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου Θήβας, προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα χιλιάδων (30.000,00) € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τριτη 12 Απριλίου 2011 στα γραφεία …

 • 5 Απριλίου

  Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς

  To Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου ετών 2010-2012, προϋπολογισμού δαπάνης 23.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ κατ’ έτος. Ο διαγωνισμός 0α πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Κεφαλονιάς, οδός Σουηδίας, Αργοστόλι, 28100. Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού: Δευτέρα 18 …

Μάρτιος, 2011

 • 3 Μαρτίου

  Διακήρυξη από τη ΔΕΗ

  Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. (ΔΕΗ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Τακτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου» συνολικού προϋπολογισμού κατά την μελέτη της Επιχείρησης «132.840,00» € (εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες, οκτακόσια σαράντα ευρώ). Η παραλαβή και η αποσφράγιση …

Φεβρουάριος, 2011

 • 6 Φεβρουαρίου

  Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός από το 424 ΓΣΝΕ

  424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο (424 ΓΣΝΕ) θα προβεί στη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που θα αφορά στην Ανάδειξη Μειοδότη για την συντήρηση των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων του (συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών). Δ ιεύθυνση για τη λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού και παροχή πληροφοριών …

 • 4 Φεβρουαρίου

  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

  To Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για τη συντήρηση των είκοσι (20) ανελκυστήρων του νοσοκομείου, προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 37.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15-2-2011 και ώρα 12.00 στα γραφεία του νοσοκομείου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα …

 • 3 Φεβρουαρίου

  Μειδοτικός διαγωνισμός από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

  To Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την «Επισκευή και αποκατάσταση εννέα (9) ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων σε κτίρια ιδιοκτησίας Τ.Π.Δ.Υ και την πλήρη συντήρηση τους για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά κτίριο. Ο διαγωνισμός …

Ιανουάριος, 2011

 • 24 Ιανουαρίου

  Διαγωνισμός για τη συντήρηση των ανελκυστήρων στο ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ (ΔΕΗ)

  Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. (ΔΕΗ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της Επιχείρησης € 72.349,20. Η αποσφράγιση των προσφορών στις 03.02.2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης …

 • 21 Ιανουαρίου

  Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

  To «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 82.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνοτανηνουπόλεως 49, στις 29.03.2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 …