4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΡ, ΠΡΩΤ.: 5292
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργεί τους παρακάτω πρόχειρους διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές:

1. για την ανάθεση των εργασιών υποστήριξης του διπλογραφικού συστήματος έτους 2010, ……
2. Για την προμήθεια «Ιατρικών Μηχανημάτων για την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου» ……
3. για την προμήθεια «Οργάνων Ιατρικών Διαφόρων για την Παιδιατρική Κλινική του «Νοσοκομείου» ……
4. για την προμήθεια «Ξενοδοχειακού» Εξοπλισμού για ιην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου» …….
5. για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την διακίνηση του» αίματος και των παραγώγων του, …….
6. για την ετήσια συντήρηση των πέντε (5) ανελκυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, προϋπολογισμού 6.500,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 20-05-2010, ημέρα Πέμπτη η ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές Θα κατατεθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου Διεύθυνση: 25ης Μαίου 152, Διδυμότειχο και συγκεκριμένα στο Γραφείο Προμηθειών, αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού και ώρα 14.00 μ.μ.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού).

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Οι προοφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τούς προσφέροντες για τέσσερις (4) μήνες. Αντιπροσφορές κι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η δαπάνη της προμήθειας του είδους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ιου Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από 12:30 μ.μ. έως 14:30 μ.μ. η ώρα, στο τηλέφωνο 25533 50329, αρμόδιοι υπάλληλοι Σαρασκίδου Ελένη και Μαργαριτίδου Ειρήνη. Τα τεύχη των διακηρύξεων και τα παραρτήματα των θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο Προμηθειών, με την καταβολή του ποσού των δέκα (10) ευρώ έναντι απόδειξης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …