Πρόχειρος διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

To Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει στις 20-12-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων» του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας, προϋπολογισμού 12.000 ευρω συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν τη διακήρυξη ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στη διεύθυνση (www.dypethessaly.gr).

Πληροφορίες 12.30 -14.00 κάθε εργάσιμη ημέρα στο γραφείο Προμηθειών.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …