Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα για το Γ.Ν. Κυπαρισσίας

To Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα στο νοσοκομείο.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 ευρω συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι n χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-12-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 10-12-2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Πληροφορίες – διακήρυξη δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Προμηθειών του νοσοκομείου Κυπαρισσίας στο τηλέφωνο 2761360170.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …