Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 20.441,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με CPV: 50750000-7 και 79132000-8.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Καλαμαριάς και στο Γραφείο Προμηθειών, την 23η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί για οποιοδήποτε λόγο την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πληροφορίες επί θεμάτων διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος Αναστασιάδου Μαρία, τηλ. 2313-314007).

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Διεύθυνση πολιτικής προστασίας, έργων συντήρησης και σημάνσεων (αρμόδιος υπάλληλος κ. Θεοδωρίδης Νικόλαος, τηλ. 2313-314416).

 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς www.kalamaria.gr, καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://kalamaria.gr/

Δείτε επίσης

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών επισκευής και ετήσιας προληπτικής συντήρησης ανελκυστήρα στο Δήμο Ηρακλείου

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε …