Προκήρυξη για τη συντήρηση ανελκυστήρων του 401 ΓΣΝΑ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 8/2010 1. To 401 ΓΣΝΑ / Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει οε εκτέλεση της Φ.917.808/133/127608/Σ. 1874/09 Δεκ. 2009/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/Τμ ΣΕ/20/2 την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» του έργου «συντήρηση ανελκυστήρων του 401 ΓΣΝΑ», σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του N. 1418/84, N. 2362/95, N. 3263/04, ΠαΔ 9-1/2004 ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ, ΣΔ-ΝΔΑ 3/2005/ΓΈΣ4Ο ΕΓ, ΠΔ118/07, Π.Δ. 60/07 προϋπολογισμού 45.000,00 ευρω, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ τρίτων.

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή, για την υλοποίηση του έργου εν τω συνόλο με βάση την Τεχνική Περιγραφή αυτού. Η σύμβαση που θα προκύψει από τον διαγωνισμό θα έχει χρονική διάρκεια 24 μήνες με δικαίωμα παράτασης 6 μήνες μονομερώς από την Υπηρεσία και 6 μήνες επιπλέον με κοινή συναίνεση εργολάβου και Υπηρεσίας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22 Μαρ. 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο 401 ΓΣΝΑ/Γρ. Προμηθειών, ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη συγγραφή υποχρεώσεων (Διακήρυξη, όροι συμφωνιών,
παραρτήματα, Τεχνική Περιγραφή), με κόστος 15,00 ευρω, κάθε ημέρα από 08:30 -13:00 εκτός
Σαββάτου, Κυριακής και αργιών από το Γρ. Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2107494057 και 2107494070.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 22 Μαρ. 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. ανυπερθέτως. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται στους δικαιούχους.

 Τόπος υποβολής προσφορών: 401 ΓΣΝΑ/Γρ. Προμηθειών, οδός Π. Κανελλοπούλου, αριθμός 1, ΤΚ 11525 Παπάγου, Αθήνα, Τηλ.: 210 7494057 και 7494070, FAX: 210 7494185.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι το 5% του προϋπολογισμού.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα «A» και «Β», του εγγράφου διαβίβασης
της παρούσας, καθώς και της τεχνικής περιγραφής αυτού,

Υπ/γος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Διευθυντής

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …