Προκήρυξη για τη συντήρηση ανελκυστήρων του 401 ΓΣΝΑ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 8/2010 1. To 401 ΓΣΝΑ / Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει οε εκτέλεση της Φ.917.808/133/127608/Σ. 1874/09 Δεκ. 2009/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/Τμ ΣΕ/20/2 την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» του έργου «συντήρηση ανελκυστήρων του 401 ΓΣΝΑ», σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του N. 1418/84, N. 2362/95, N. 3263/04, ΠαΔ 9-1/2004 ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ, ΣΔ-ΝΔΑ 3/2005/ΓΈΣ4Ο ΕΓ, ΠΔ118/07, Π.Δ. 60/07 προϋπολογισμού 45.000,00 ευρω, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ τρίτων.

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή, για την υλοποίηση του έργου εν τω συνόλο με βάση την Τεχνική Περιγραφή αυτού. Η σύμβαση που θα προκύψει από τον διαγωνισμό θα έχει χρονική διάρκεια 24 μήνες με δικαίωμα παράτασης 6 μήνες μονομερώς από την Υπηρεσία και 6 μήνες επιπλέον με κοινή συναίνεση εργολάβου και Υπηρεσίας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22 Μαρ. 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο 401 ΓΣΝΑ/Γρ. Προμηθειών, ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη συγγραφή υποχρεώσεων (Διακήρυξη, όροι συμφωνιών,
παραρτήματα, Τεχνική Περιγραφή), με κόστος 15,00 ευρω, κάθε ημέρα από 08:30 -13:00 εκτός
Σαββάτου, Κυριακής και αργιών από το Γρ. Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2107494057 και 2107494070.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 22 Μαρ. 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. ανυπερθέτως. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται στους δικαιούχους.

 Τόπος υποβολής προσφορών: 401 ΓΣΝΑ/Γρ. Προμηθειών, οδός Π. Κανελλοπούλου, αριθμός 1, ΤΚ 11525 Παπάγου, Αθήνα, Τηλ.: 210 7494057 και 7494070, FAX: 210 7494185.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι το 5% του προϋπολογισμού.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα «A» και «Β», του εγγράφου διαβίβασης
της παρούσας, καθώς και της τεχνικής περιγραφής αυτού,

Υπ/γος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Διευθυντής

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …