Προκήρυξη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Aρ. πρωτ. 15068
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

To Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο 2286 προμηθειών δημοσίου τομέα (παροχή υπηρεσιών), για την ανάδειξη μειοδότη για τις εργασίες συντήρησης και επισκευών των ανελκυστήρων στα κτίρια του ιδρύματος, (με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά) συνολικού προϋπολογισμού 500,000,00 ευρω (συμπ/νου του Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/7/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Συντήρησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ε.Μ.Π., στο ισόγειο του Κτηρίου Διοίκησης, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 25.000,00 ευρω και ισχύος
τουλάχιστον 1 μήνα, μετά την ημέρα λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω στοιχεία:

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ. 210-772.1804 7210-72.1022
e-mail: dgimou@central.ntua.gr

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …