Προκήρυξη από το Δήμο Κορυδαλλού

Προκειμένου ο Δήμος Κορυδαλλού να προχωρήσει στην ανάθεση εργασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 του άρθρου 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α), του Π.Δ. 28/80, της υπ’ αρ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ.Β΄), (επιτρεπτά χρηματικά όρια) αυξήθηκαν εκ νέου με την υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών και το σχετ. έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. αρ. 48614/02-09-10 για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα (Κ.Κ.Π.) Ξενοφώντος & Πελοπίδα», συνολικής δαπάνης 3.000,00€.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι έχοντες τα τυπικά προσόντα για την εκτέλεση της εργασίας να καταθέσουν οικονομικές προσφορές ως και την Δευτέρα 4/6/2012 και ώρα 2:30μ.μ. στην Δ/νση Μελετών κ΄ Κτηματολογίου (Γρ. Λαμπράκη 233, 3ος όροφος, υπόψη
κ. Καμπουράκη, τηλ. 210 4990525 Fax 210 4990518).

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …