Προκήρυξη από το Δήμο Κορυδαλλού

Προκειμένου ο Δήμος Κορυδαλλού να προχωρήσει στην ανάθεση εργασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 του άρθρου 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α), του Π.Δ. 28/80, της υπ’ αρ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ.Β΄), (επιτρεπτά χρηματικά όρια) αυξήθηκαν εκ νέου με την υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών και το σχετ. έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. αρ. 48614/02-09-10 για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα (Κ.Κ.Π.) Ξενοφώντος & Πελοπίδα», συνολικής δαπάνης 3.000,00€.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι έχοντες τα τυπικά προσόντα για την εκτέλεση της εργασίας να καταθέσουν οικονομικές προσφορές ως και την Δευτέρα 4/6/2012 και ώρα 2:30μ.μ. στην Δ/νση Μελετών κ΄ Κτηματολογίου (Γρ. Λαμπράκη 233, 3ος όροφος, υπόψη
κ. Καμπουράκη, τηλ. 210 4990525 Fax 210 4990518).

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …