Προκήρυξη από τον ΟΣΕ

Ο ΟΣΕ ανακοίνωσε την προκήρυξη με θέμα «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ME ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΚΑ (li) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ».

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προκήρυξης: «37.950,00 ευρώ» χωρίς ΦΠΑ και «46.678,50 ευρώ» συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών μέχρι την 26η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011, ημέρα ΤΡΊΤΗ και
ώρα 10.30 ιτμ. ακριβώς, στον 9ο όροφο στο κτήριο του ΟΣΕ, Καρόλου 1 -3, Αθήνα.

Πληροφορίες καθημερινά από 11.00 – 13.00 σε:

1) ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1 -3, γραφείο 229, τηλ 210-5297229-230.
2) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΜ: Μαργαροπούλου 7, τηλ 2310-599117, 599122

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …