Επαναληπτική προκήρυξη για τη συντήρηση ανελκυστήρων στο Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ AP. 296

Αναθέτουσα Αρχή:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Κ. Καραθεοδωρη
Σημείο Επαφής: Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή
Τηλέφωνο: 0030-2310-991339 FAX: 0030-2310-996907 URL: http://www.auth.gr

Αριθμός Διακήρυξης: 296/3-6- 2010 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση συντήρησης – προμήθειας. Είδος διαγωνισμού: Επαναληπτικός τακτικός δημόσιος διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τίτλος διαγωνισμού: «Συντήρηση ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων του Α.Π.Θ. για 20 μήνες». Περιγραφή του έργου: Συντήρηση των ανελκυστήρων και των ανυψωτικών μηχανημάτων του Α.Π.Θ. για 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Προσφορές κατά ομάδα μηχανημάτων γίνονται δεκτές και αφορούν το σύνολο των μηχανημάτων της κάθε ομάδας.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του
Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.00 έως 14.00.
Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται με την πληρωμή παραβόλου αξίας 10.00 ευρω στην εταιρεία Αξιοποίησης
και Διαχείρισης της περιουσίας του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή) και προσκόμιση του στο Τμήμα Προμηθειών.

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 124.201,68 ευρω χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.

Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 – 14.00 με αίτηση συμμετοχής στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»
του Α.Π.Θ. Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.  Οι αιτήσεις με τις προσφορές θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Α.Π.Θ.
μέχρι τις 2-6 -2010 και ώρα 13.00. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι φάκελοι που υποβάλλονται θεωρούνται εκπρόθεσμοι και θα επιστρέφονται.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3-6-2010, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει οτο Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης «Κ.
Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη.

Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο ΠΔ. 118/2007. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Όχι. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: To ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη διακήρυξη ορίζεται στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  με Φ.ΠΑ. και θα είναι είτε αόριστης διάρκειας είτε θα ισχύει επί ένα  μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται από τη διακήρυξη. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης του Ε.Ο.Χ. και στα κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή της Αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Τεχνικές προδιαγραφές: Οι προδιαγραφές των προς συντήρηση ανελκυστήρων και μηχανημάτων αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα της διακήρυξης. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. Ακόμη και μετά τη λήξη της προσφοράς μπορεί έγκυρα να γίνει κατακύρωση αν συμφωνεί ο συμμετέχων, ο οποίος καλείται εγγράφως να το γνωρίσει με επιστολή του στην Υπηρεσία.

Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η  χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από το ΠΔΕ 1983ΣΕ04600000. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, ανά εξάμηνο εκτός της τελευταίας περίπτωσης που θα γίνει στο τέλος του διμήνου, ύστερα από την παραλαβή της συντήρησης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …