Διετής συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για τους ανελκυστήρες στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων εξειδικευμένων στο αντικείμενο της προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης των ανελκυστήρων με σφραγισμένες προσφορές, για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14 ΚΑΙ ΔΕΓΛΕΡΗ, ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ Σ’ ΑΥΤΟ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ – ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ)», σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης & Εκτέλεσης Έργων της εταιρίας (ΦΕΚ
114Β/12-2-98).

2. Προϋπολογισμός: € 237.213,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

3. Διάρκεια Σύμβασης: Η σύμβαση που θα συναφθεί θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της. Ο χρόνος αποκατάστασης των παρατηρήσεων του φορέα πιστοποίησης θα είναι ο συντομότερος δυνατός και όχι μεγαλύτερος από εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4. Τα τεύχη δημοπράτησης δίδονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την καταβολή ποσού € 20 μέχρι και την 29/11/2010, από τα γραφεία της εταιρίας στη Λ. Μεσογείων 96, 115 27, Αθήνα.

5. Ημερομηνία λήξης και τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται με ιδιόχειρη κατάθεση. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2010
ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε € 3.857,00. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου και προσαυξάνεται ανάλογα με το ποσοστό της μέσης τελικής έκπτωσης που θα υποβληθεί. Οι ανωτέρω εγγυήσεις θα πρέπει να έχουν ισχύ για την (α) διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών  ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης και για τη (β) αορίστου χρόνου.

7. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδ. : 115 27 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Θεωνάς
TELEFAX : 210 7728189
Τηλέφωνο : 210 7728100, 7728241
E-mail : info@themis.com.gr

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …