Διακήρυξη: Κατασκευή ανελκυστήρα στο δημαρχείο Μόβρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΒΡΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΒΡΗΣ» AP. ΠΡΩΤ.: 1576/05-03-2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Δήμου Μόβρης προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες ποοσφορές για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΒΡΗΣ·, με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, πανω οε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με πς διατάξεις του N. 3669/08, του N. 3463/06. του Π.Δ. 171/8? και ΠΑ 131/98. To έργο συντίθεται οπό τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α} κατηγορία Χωματουργικά έργα με προϋπολογισμό 817,59 ευρω (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και OE και απρόβλεπτα), Β) κατηγορία Τεχνικά έργα με προϋπολογισμό 1.631,11 ευρω (δαπάνη εργασών, ΓΈ και OE και απρόβλεπτα) και Γ) κατηγορία Η/Μ Εργασίες με προϋπολογισμό 52378,84 ευρω (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και OE και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με σριθμό θεώρησης 323/24-10-2005 της ΤΥΔΚ N Αχαΐας και ημερομηνία επικαιροποίηοης την 24/02/2010, ανέρχεται στο ποσό των 54.827,55 ευρω (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 19%) και στο ποσό των 65.246,00 ευρω (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 19%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/03/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 Π,μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μόβρης, στην έδρα rou Δήμου στα Σαγαίικα N. Αχαΐας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσης τους, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μόβρης στην έδρα του Δήμου στα Σαγαίικα Ν. Αχαίας, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10.00 αμ.) Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
To έργο χρηματοδοτείται οπό το Πρόγραμμα -ΘΗΣΕΑΣ» (Opιζόντιες Δράσεις) με 53.615.00 ευρω. τα δε υπόλοιπα θα καλυφθούν από πόρους του Δήμου Μόβρης. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (MEEΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφ’ όσον ανήκουν στην A1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠOE), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και οε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφ’ όοον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του N. 3669/03 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην (ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο οτι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του N. 3669/08 (ΚΔΕ). To ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφ’ όσον δεν καλείται στη δημοπρασία αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του όρθρου 16 του N.3669/08 «κύρια κατηγορία». Κατά τα λοιπό εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν σι διατάξεις του N. 1418/Β4, του ΠΑ 609/Β5, τou ΠΔ. 60985, του ΠΔ. 410/95, του ΠΔ. 171/87, κλπ όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς και του N. 3263/2004, του N. 3481/2006 και του N. 3463/2006 και όπως αυτοί κωδικοποιήθηκαν με τον N. 3659/2008.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητκής επιστολής ύψους 1.097,00 ευρω και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημερολογιακές ημέρες.

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό εκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του N. 3263/2004

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
To αποτέλεσμα της δημοπρασίος θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Μόβρης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα του Δήμου Μόβρης στο Δημαρχείο, στα Σαγαίικα του Ν.Αχαΐας (αρμόδιος: κ. Κων. Κολλυρόπουλος τηλ. 26933-60324) ή στην ΤΥΔΚ Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν.Αχαΐας. Τσαμαδού 48, Πάτρα (αρμόδια κ. Βελλοπούλου Φ., τηλ 2610-314.894), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λα) χορηγούνται στους ενδιαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 25/03/2010 (και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή σχετικής αίτησης στην ΤΥΔΚ N. Αχαίας (αρμόδια κ. Βελλοπούλου Φ. τηλ.: 2610-314.894)

Σαγαίικα 05/03/2010

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΒΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …