Διακήρυξη για τη συντήρηση Ανελκυστήρων στο Δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 306/2010, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Το Πρωτοδικείο Κατερίνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό (με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2286/1995 και του Π.Δ. 118/2007, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ετήσια συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και των ανελκυστήρων του Δικαστικού Μεγάρου Κατερίνης.

Ο διαγωνισμός αφορά την ετήσια συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και των ανελκυστηρων του Δικαστικού Μεγάρου Κατερίνης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διακήρυξη και στο συνημμένο παράρτημα αυτής.

1. Προϋπολογισμός: Η προϋπολογισθείσα πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 39.000,00 ευρω συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή στις 2 Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11.30 π.μ. (τέλος χρόνου καταΒεσης προσφορών) στο πρωτοδικείο Κατερίνης και στο γραφείο του Προέδρου Πρωτοδικών.
3. Αντίτυπα της διακήρυξης διατίθενται απο το Πρωτοδικείο Κατερίνης, αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Βαφάκου, τηλ.23510 59301.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …