Διακήρυξη για την ανακατασκευή των ανελκυστήρων του Παν/μίου Ιωαννίνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. To Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή των ανελκυστήρων του Παν/μίου Ιωαννίνων για την έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου – B’ Φάση», με προϋπολογισμό πεντακόσιες οχτώ χιλιάδες τετρακόσια τρία Ευρω (508.403,00 ευρω) με τον Φ.Π.Α. Η δαπάνη εργασιών με ΓΕ και OE και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 409.331,00 ευρω,

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών, Παν/πολη Ιωαννίνων, Πληροφορίες Τεχνική Υπηρεσία, κτίριο Φοιτητικών κατοικιών 2ος όροφος  γραφείο 6, μέχρι την Πέμπτη 27 Μαΐου 2010 αντί του ποσού των είκοσι ευρώ (20 ευρω). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ενοποιημένο υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26510 05375, FAX επικοινωνίας 26510 05393, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δαρεία Καλαμπόκα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1 Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εκφραζόμενο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, του άρθρου 5 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στη, 1η και 2η τάξη και κάτοχοι πτυχίου 3ης τάξης μόνο εάν έχουν έδρα το Νομό Ιωαννίνων ή τον δηλώνουν σαν δεύτερο Νομό για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Επίσης δικαιούνται να συμμετάσχουν κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του N. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ευρω 8.187,00 ΕΥΡΩ με
ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

6. To έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (κωδικός έργου ΚΑ 1960ΣΕ04600001). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. To αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Παν/μίου Ιωαννίνων.

Ιωάννινα 11-5-2010
Ο Πρύτανης
Ιωάννης Γεροθανάσης

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …