Διακήρυξη από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

To Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και την απόφαση του Δ.Σ. με αριθμ. 26η/30-06-2010 προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών συντήρησης των τριών ανελκυστήρων στο κτίριο του Ταμείου επί της οδού Λυκούργου 12, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΜΤΠΥ, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 ευρώ) πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 10.00 η.μ. στα γραφεία του ΜΤΠΥ (στην Αθήνα, οδός Λυκούργου 12, 6ος όροφος, Γραφείο Συλλόγου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τη διακήρυξη και κάθε σχετική πληροφορία από το Τμήμα Οικονομικού, Λυκούργου 12,4ος όροφος, Γραφείο 8, τηλ. 2131500094-97, κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 08.30 η.μ. μέχρι τις 14.00 μ.μ.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …