Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

To Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» διενεργεί τον παρακάτω Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την αποξήλωση παλαιών, προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ νέων ανελκυστήρων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 595.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27-09-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Διαγωνισμών
του Νοσοκομείου και μπροστά στην αρμόδια επιτροπή. Κατάθεση προσφορών μέχρι και 27/09/2010 και ώρα 10.00 π.μ.

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά οπό το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από 08.00π.μ. μέχρι 13.00μ.μ.
στα τηλέφωνα 210 – 7793.443 και 213 – 2013.147

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …