Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

To Γενικό Νοσοκομείο Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για τη συντήρηση (12) δώδεκα ανελκυστήρων για τις ανάγκες του νοσοκομείου Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 35.950 ευρω με
το ΦΠΑ για ένα (1) έτος, με αριθμό διακήρυξης 32/2010 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός και n αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 18.10.2010 και ώρα 10 η.μ. στην αίθουσα προμηθειών του νοσοκομείου ενώπιον της τριμελούς επιτροπής διαγωνισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών στο τηλέφωνο 25210/61228-222 (κος Δαούτης Βασίλειος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …