Διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Άγιος Παύλος”

Το Γενικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» θα προκηρύξει τον Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ», προϋπολογισθείσας δαπάνης Ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ΕΥΡΩ (83.300,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την : 10/02/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ της αυτής ημερομηνίας. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έως 09/02/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 π.μ. Η περίληψη της διακήρυξης, θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agpavlos.gr.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Εθνικής Αντιστάσεως 161, θεσσαλονίκη, TK 55134 και στο τηλ.: 2310438660, fax: 2313304452) αρμόδιος υπάλληλος Ευθυμιάδου Νόνα και Σιαμάτρα Καλλιόπη.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …