Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός από το Γ.Ν. Παπανικολάου

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ.Παπανικολάου διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών και μηχανημάτων για την
αναβάθμιση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του αιτούμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης 74/2010.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού 150.000,00€ με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η 17η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου”.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο: 2313-307190, φαξ. 2313-307023.

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …