ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2010

Ο δήμος θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου για την ανάθεση της συντήρησης ανελκυστήρων σε δημοτικά καταστήματα και δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς π.δ. 61.200 ευρω με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 7η Μαΐου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00-11.30 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο γραφείο 303 του δημοτικού καταστήματος, Βενιζέλου 45, 3ος όροφος από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας με το ΦΠΑ, σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ισχύος δέκα (10) μηνών.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων, γραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.

Οι εταιρίες, οποιασδήποτε μορφής θα πρέπει να προσκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των συστατικών τους πράξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων του διαγωνισμού από το τμήμα γραμματείας της δ/νσης ηλεκτρολογικού του ΔΘ, οδός Κλεάνθους 18, κ. Ξανθόπουλο Σπύρο τηλ. 2310-953972 και από τους κ.κ. Αναοτασιάδου Σουζάνα και Δισμέλα Αθανάσιο όσος αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές τηλ. 2310-954227, 2310-954218, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7.30 -14.30.

Σε περίπτωση αναβολής για οποιαδήποτε αιτία, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10-5-2010 και ώρα 8.00 – 8.30.

Ο πρόεδρος δημ/κής επιτροπής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
Αντιδήμαρχος καθ/τας & μηχ/γίας

Δείτε επίσης

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών επισκευής και ετήσιας προληπτικής συντήρησης ανελκυστήρα στο Δήμο Ηρακλείου

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε …