Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή – Πιστοποίηση – Συντήρηση δύο Υδραυλικών Ανελκυστήρων του Κτιρίου ΑΟΟΑ», με προϋπολογισμό 88.462,83 ΕΥΡΩ, όπου n δαπάνη εργασιών είναι 65.190,00 ΕΥΡΩ, το ΓΕ και OE είναι 11.734,20 ΕΥΡΩ και τα απρόβλεπτα 11.538,63 ΕΥΡΩ).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του ΑΟΟΑ (Πίνδου και Κατεχάκη, Παπάγου), μέχρι τις 15 Απρ. 2010 αντί ποσού τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον τέως υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και νυν υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπόδειγμα τύπου «Γ». Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6553447, FAX επικοινωνίας 210-6553636, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παναγόπουλος Μαρίνης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Απριλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85.

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
(1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τέως ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη έως και την 2η τάξη για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά. Ειδικό οι 2ης τάξης θα πρέπει να έχουν έδρα ή σαν δεύτερη επιλογή τους τον Νομό Αττικής.
(2) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένωνε εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες οε αυτούς και οε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
(3) Προερχόμενες από ως ανωτέρω παρ. 4α (2) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
β. Κοινοπραξίες:
(1) Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων 4α (1),(2) και (3) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπάτους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
(2) Εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/85. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
(3) Δύο (2) εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη A1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται n κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.770 ΕΥΡΩ και ισχύς τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

6. To έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. To αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί απο τη ΔΥΠΟ / ΓΕΣ (Προϊσταμένη Αρχή).

Παπάγος 8 Μαρτίου 2010
Ο ΓEN. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΑΟΟΑ
Ψυκάκος Θεόδωρος Αντ/γος

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …