Ανοικτός διαγωνισμός από την OTE ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. (OTEestate)

Η OTE ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. (OTEestate) προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για το Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ OTE ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» To αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση κυρίως Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη που περιλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης, για την άρση των τεχνικών ελλείψεων των ανελκυστήρων και την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 96/16.

Ο προϋπολογισμός κατά την Μελέτη του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 800.325,25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 15%, πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός, όσον αφορά στην υποβολή τεχνικών προσφορών, θα διενεργηθεί από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης της OTEestate, στις 12.10.2010 ημέρα Τρίτη, από τις 12:00 έως τις 14:00 (ώρα λήξης παραλαβής των Τεχνικών Προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης) στα γραφεία της OTE-ESTATE: την Αθήνα, οδός Σταδίου 15,2ος όροφος, γραφείο 201, τηλέφωνα: 2103702786.

Τα τεύχη της Δημοπράτησης θα χορηγούνται μέχρι την 30.09.2010, έναντι του ποσού των 58,50 ευρώ, συμπερ. ΦΠΑ, στο κατάστημα «Ψηφιακές Εκτυπώσεις Ε. ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ», οδός Αριστείδου 9, Αθήνα, (κα Μαρία Στριλιγκά, τηλ. 2103213452) κατά τις εργάσιμες ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν σχετικές πληροφορίες από τον κ. Σ. Αγάθο, τηλ.: 2103702765 ή τον κ. Γ. Δακουτρό, τηλ.: 2103702708 και fax 2103702768 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …