Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ερευνητικής εργασίας στην ασφάλεια των ανελκυστήρων

safety announcementΛαμία 05/03/2010

Με αφορµή πρόσφατα θανατηφόρα ατυχήµατα σε ανελκυστήρες και κυλιόµενες σκάλες αναλάβαµε την πρωτοβουλία διενέργειας στατιστικής µελέτης στον Ελλαδικό χώρο σχετικά µε το θέµα. Η ερευνητική αυτή µελέτη γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας και τα µέλη της ∆ρ.-Μηχ. Νικόλαος Παπανικολάου, ∆ρ. Βασίλειος Ζαρίκας, Μαρία – Παρασκευή Κουτσοβασίλη, και ∆ρ.-Μηχ. Χάιδω Κυρίτση έχουν σηµαντική εµπειρία και δραστηριότητα στο αντικείµενο του έργου. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως σκοπό την καλλιέργεια της νοοτροπίας πρόληψης παρόµοιων ατυχηµάτων στο προσωπικό τεχνικών εταιρειών αλλά και σε χρήστες, ώστε η χρήση τόσο του ανελκυστήρα όσο και των κυλιόµενων σκαλοπατιών / διαδρόµων να είναι στο µέλλον ασφαλέστερη. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην καταγραφή και ανάλυση όλων των ειδών σοβαρών ατυχηµάτων που έχουν λάβει χώρα σε ανελκυστήρες στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Η χρονική έκταση αυτής της έρευνας αποφασίστηκε να είναι τα τελευταία 12 έτη (1998 – 2009), για τους εξής λόγους:

• Τα διαθέσιµα στοιχεία προηγούµενων ετών δεν είναι αντιπροσωπευτικά και έτσι δεν µπορούν να οδηγήσουν σε αξιόπιστα αποτελέσµατα.
• Η σχετική Ελληνική νοµοθεσία πριν από το 1998 δεν ήταν πλήρως εναρµονισµένη µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και εποµένως δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση των παρελθόντων ατυχηµάτων µε βάση τα προαναφερθέντα πρότυπα.

Μετά τον καθορισµό του αντικειµένου και της χρονικής έκτασης της έρευνας, η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην επιλογή των κατάλληλων πηγών δεδοµένων. Έτσι αφού η συγκεκριµένη µελέτη αναφέρεται στο σύνολο των σοβαρών ατυχηµάτων που έχουν προκληθεί σε ανελκυστήρες στον Ελληνικό χώρο, οι πηγές δεδοµένων πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές για ολόκληρη τη χώρα. Προφανώς η αρχική προσπάθεια έγινε στην αναζήτηση δεδοµένων στις διευθύνσεις ανάπτυξης των Νοµαρχιών της χώρας. Όµως, διαπιστώθηκε ότι ακόµα και στις µεγαλύτερες Νοµαρχίες της χώρας τα συγκεντρωµένα στοιχεία δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους εξής λόγους:

• Την υστέρηση στον τοµέα της µηχανογράφησης των υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα τα στοιχεία να διατηρούνται σε µεγάλο ποσοστό χειρόγραφα.
• Την έλλειψη συστηµατικής συλλογής δεδοµένων για το χρονικό ορίζοντα της µελέτης λόγω των συχνών µεταβολών της σχετικής νοµοθεσίας και των ελλείψεων σε προσωπικό.
• Και για το λόγο ότι πρέπει να γίνει σχετική καταγγελία για να καταγραφεί τέτοιου είδους ατύχηµα.

Από την άλλη πλευρά η αναζήτηση στοιχείων στις ασφαλιστικές εταιρείες και στα νοσηλευτικά ιδρύµατα δεν είναι ικανή για τη συλλογή αντιπροσωπευτικού δείγµατος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα αιτία του ατυχήµατος αποκρύπτονται από τους παθόντες (ακούσια ή εσκεµµένα) ή δεν δηλώνονται καθόλου για την αποφυγή περαιτέρω υποχρεώσεων (χρηµατικές αποζηµιώσεις, επιβάρυνση ασφαλίστρων κλπ). Εποµένως, η µόνη συστηµατική πηγή που καλύπτει το σύνολο των ατυχηµάτων σε όλη τη χώρα είναι ο ηµερήσιος τύπος (έντυπος ή ηλεκτρονικός). Στα µεγάλα πλεονεκτήµατα της χρήσης του ηµερήσιου τύπου περιλαµβάνονται το ευρύ δηµοσιογραφικό του δίκτυο σε ολόκληρο τον αστικό ιστό, οι καταγεγραµµένες λεπτοµέρειες γύρω από τα αίτια και τις επιπτώσεις των ατυχηµάτων και το γεγονός ότι οι σηµαντικές εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας διαθέτουν ηλεκτρονικό αρχείο µε µηχανές αναζήτησης, το οποίο καλύπτει το ζητούµενο χρονικό διάστηµα και είναι διαθέσιµο για το κοινό. Έτσι η αναζήτηση πραγµατοποιήθηκε στα ηλεκτρονικά αρχεία όλων των εφηµερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, καταλήγοντας σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα που αποτελείται από 41 καταγεγραµµένα σοβαρά ατυχήµατα σε ανελκυστήρες για το χρονικό διάστηµα 1998-2009. Το µέγεθος του δείγµατος σε αναλογία µε τον αριθµό των εγκατεστηµένων ανελκυστήρων κρίνεται ικανοποιητικό, συγκρινόµενο µε αντίστοιχα δείγµατα σχετικών µελετών που διεξήχθησαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη συνέχεια επιτεύχθηκε ο σχεδιασµός της στατιστικής µελέτης όπου αρχικά οριστήκανε οι παράµετροι και οι µεταβλητές και αποφασίστηκε:

• Να γίνει διάκριση των εργατικών από τα επαγγελµατικά ατυχήµατα διότι είναι σηµαντική για το λόγο ότι τα πρώτα αναφέρονται σε ατυχήµατα µε θύµατα µέλη εργατοτεχνικού προσωπικού εγκατάστασης ή συντήρησης του ανελκυστήρα, ενώ τα δεύτερα αναφέρονται σε ατυχήµατα µε θύµατα εργαζόµενους στο κτίριο όπου είναι εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας. Προφανώς στην εργατική νοµοθεσία και οι δύο αυτές κατηγορίες ατυχηµάτων χαρακτηρίζονται ως «εργατικά», όµως πηγάζουν από διαφορετικές συνθήκες οι οποίες πρέπει να διευκρινισθούν.

Μετά από 6 µήνες έρευνας βρισκόµαστε στη θέση να σας ανακοινώσουµε τα πρώτα αποτελέσµατα της στατιστικής µελέτης.

Περισσότερα στη σελίδα της ερευνητικής ομάδας στο FACEBOOK:
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=213864488477